." /> Pedicure Marga in IJSSELMUIDEN

Home

IVM CORONA ZIJN ER GEEN BEHANDELINGEN MOGELIJK

Uw voeten zijn bij mij in goede handen

 

Welkom op mijn site!

Mijn naam is Marga van der Wal en ben medisch pedicure. Dit houd in dat ik alle specialisaties heb binnen het pedicurevak. Gewone voeten en voeten die extra zorg nodig hebben w.o.risicovoeten (zoals reumatische- en diabetische voeten) zijn bij mij in goede handen.

ProVoet is de branchevereniging waar ik bij aangesloten ben. Ook sta ik in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP).

Een goede verzorging van uw voeten is erg belangrijk. Bent u zich bewust van het feit dat uw voeten uw lichaamsgewicht elke dag dragen? Dag in dag uit.   Het is niet vreemd dat er eelt,likdoorns,kloven,ingroeiende nagel of een schimmelnagel ontstaat.

Ook als u geen van deze klachten heeft, is een voetbehandeling heerlijk ontspannend en verzorgend tegelijk.

Aarzel niet, bel me.                                                                                 Ook voor vragen mag u me bellen, 06-270 11 223.

Ik heb geen salon aan huis, maar kom naar u toe als u in één van de volgende plaatsen woont; IJsselmuiden of Zwartsluis.  

 

 

Bescherming Persoonsgegevens

Pedicure Marga hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarboregen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Marga houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Marga ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten

persoonsgegevens van cliénten worden door Pedicure marga verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en0;

- Administrstieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht

- Het uitvoering geven van een opdracht;

--Voor declaratie aan decliënt, aangewezen kind(eren) door de cliënt, bewindvoerder, zorgverkeraar e/o podotherapeut indien noodzakelijk.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is;

- de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Marga de volgende persoonsgegevens van u vragen;

- Voormaan

-Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres;

- Postcode en Woonplaats;

- (zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- BSN nummer;

- Geboortedatum;

- Zorgverzekeraar

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Marga opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode;

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiéle administratie voor maximaal 7 jaar t.b.v. de belastingdienst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor;

- het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- het verzorgen van de (financiele0 administratie

- het verzorgen van actuele informatie over gezondheidsrisico's aan de gecontracteerde podotherapeut van cliënten, met diabetes mellitus met Zorgprofiel 2,3, of 4 t.b.v. zijn/haar gezondheid.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. met deze partijen ( verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan si. een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. in een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleenpersoonsgegevens van minderjarigen( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedciure Marga bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Pedicure Marga van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

-Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voorgenoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u na aanleidng van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Pedicure Marga

Rietgors 27

8271GH IJsselmuiden

info@pedicuremarga.nl